Księga wieczysta nieruchomości

Podstawowym dokumentem dotyczącym nieruchomości jest jej księga wieczysta. Dokument ten jest niczym dowód osobisty danej działki rekreacyjnej lub budowlanej, domu czy mieszkania, pozwala określić m. in. jej położenie, właścicieli, powierzchnię, rodzaj nieruchomości. Można w niej znaleźć również informację o hipotekach i toczących się postępowaniach egzekucyjnych, dlatego księga wieczysta należy do lektur obowiązkowych każdego, kto zamierza nabyć nieruchomość.
 
Księgi wieczyste są jawne, co oznacza, że każdy może zapoznać się z ich treścią. Obecnie większość nieruchomości posiada także księgi elektroniczne, które są dostępne przez Internet pod adresem: http://ekw.ms.gov.pl/pdcbdkw/pdcbdkw.html. Czytając księgę w wersji elektronicznej należy jednak zachować szczególną czujność, zdarzają się niestety błędy powstałe w procesie przepisywania. Dlatego w razie wątpliwości należy odwołać się do wersji papierowej. 
 
Każda księga składa się z czterech działów, a każdy dział zawiera inne, istotne informacje:
 
Okładka – Dane o założeniu i zamknięciu Księgi Wieczystej.
 
Dział I - składa się z dwóch poddziałów:
- dział I-O – Oznaczenie nieruchomości – zawiera dane z ewidencji gruntów, umożliwiające oznaczenie nieruchomości, rodzaj nieruchomości, położenie, powierzchnię, numer działki.
- dział I-Sp – Spis praw związanych z własnością – zawiera ewentualne prawa związana z prawem własności wpisanej nieruchomości.
 
Dział II – Własność - zawiera dane dotyczące właściciela lub użytkownika wieczystego.
 
Dział III – Prawa, roszczenia i ograniczenia - zawiera wpisy na temat ograniczonych praw rzeczowych, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym, prawa osobiste i roszczenia, które ciążą na nieruchomości.
 
Dział IV – zawiera wpisy dotyczące istniejących obciążeń nieruchomości w postaci hipotek z dokładnym określeniem wysokości, waluty, zakresu, pierwszeństwa etc.